De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische informatie onder meer met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website alsook een verwijzing naar de Privacyverklaring en Cookiepolicy. Als bezoeker wordt u vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bekijken of er op eender welke wijze gebruik van te maken. Door een verder bezoek aan de website of door eender welk gebruik ervan, verklaart elke bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als men hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of als men als gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.


 1. DEFINITIES
  1. Noblito: de vereniging zonder winstoogmerk Noblito, gevestigd te Veldkant 33A, 2550 Kontich.
  2. Website: de website van Noblito dewelke zich bevindt op https://www.noblito.be
  3. Gebruiker(s) en/of Bezoeker(s) (en enige andere hiervan afgeleide termen): elke persoon die de Website gebruikt of doet gebruiken en/of bekijkt of doet bekijken.
  4. Overmacht: de situatie waarin Noblito geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten diens wil om wordt verhinderd om diensten te leveren. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, uitval van internet- en/of telecommunicatieverbindingen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Noblito of door Noblito ingeschakelde derden.
 2. TOEGESTAAN GEBRUIK EN BEPERKINGEN

  I. ALGEMEEN

  1. Als Gebruiker gaat men ermee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar “as is” in de huidige staat en met alle aanwezige fouten. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de selectie van de Website, het gebruik ervan en de resultaten die ermee worden behaald. Noblito engageert zich ertoe alle commercieel redelijke inspanningen te leveren om op de Website accurate informatie aan te bieden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat dat de functies van de Website voldoen aan de vereisten van de Gebruiker, dat de Website werkt in overeenstemming met de verwachtingen van de Gebruiker, noch dat, ondanks de redelijke inspanningen van Noblito geen fouten of vergissingen kunnen voorkomen.
  2. Het gebruik mag uitsluitend online gebeuren, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik van de Gebruiker en in overeenstemming met het bedoelde gebruik van de Website.
  3. Behoudens andersluidende bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden is het de Gebruiker niet toegestaan zelf, of enige andere partij in staat te stellen om de Website:
   te kopiëren, of wijzigingen te maken in of afgeleide werken te maken van de Website in haar geheel of van delen ervan of de Website in andere technologie te verwerken, over te plaatsen of enige andere rechten aan de Website te ontlenen dan expliciet in deze Gebruiksvoorwaarden bepaald, behalve indien en voor zover dergelijke beperkingen wettelijk verboden zijn;
   na te maken, te vertalen, aan te passen, te reverse engineeren, te disassembleren, te decompileren, te ontmantelen, te decoderen of op een andere wijze de broncode van de Website pogen te achterhalen behoudens in het geval dat dergelijke beperkingen wettelijk verboden zijn;
   te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te herdistribueren, in sublicentie te geven of anderszins de Website aan een derde over te dragen, te commercialiseren of beperkte rechten op de Website te verlenen; aanduidingen van (intellectueel) eigendomsrecht, etiketten of aanduidingen op de Website te verwijderen of aan te brengen.
   De Website als vertrekpunt te gebruiken om een concurrerend product te ontwikkelen.
  4. II. MISBRUIK

  5. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe om de Website en de diensten van Noblito als een goede huisvader te gebruiken, i.e. op een manier die redelijk is en de Website niet te gebruiken op een manier die strijdig is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
  6. De diensten van Noblito en de Website mogen niet worden gebruikt voor onwettige of onverantwoorde handelingen. Wordt onder andere, zonder limitatief te zijn, onder onwettige of onverantwoorde handelingen verstaan:
   Illegaal gebruik: de Website en/of de door Noblito aangeboden diensten mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of ter ondersteuning van illegale activiteiten;
   Schade aan minderjarigen: de Website en/of de door Noblito aangeboden diensten mogen niet worden gebruikt om schade toe te brengen aan minderjarigen. Onder schade aan minderjarigen wordt voornamelijk, maar niet beperkend verstaan, kinderpornografie;
   Bedreiging: de Website en/of de door Noblito aangeboden diensten mogen niet worden gebruikt voor het plaatsen en/of verzenden van enig materiaal dat dreigementen en/of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en/of bezittingen. Daarnaast is het verboden om materiaal te verspreiden, publiceren of weergeven dat excessief gewelddadig is, tot geweld aanzet, met geweld dreigt of pesterige content dan wel haatzaaiende uitlatingen bevat;
   Het verspreiden, publiceren of weergeven van materiaal dat iemands veiligheid of gezondheid in het gevaar brengt of schade kan toebrengen aan de openbare veiligheid of volksgezondheid;
   Het verspreiden, publiceren of weergeven van materiaal dat excessief gewelddadig is of tot geweld aanzet;
   Het verspreiden, publiceren of weergeven van materiaal dat illegale drugs promoot, dat een inbreuk op de uitvoerregelingen behelst of dat verband houdt met illegale kansspelen of illegale wapenhandel;
   Systemen in het netwerk en/of de Website te verstoren en/of netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren;
   Frauduleuze activiteiten: de Website en/of de door de Noblito aangeboden diensten mogen niet worden gebruikt om frauduleuze aanbiedingen te maken, frauduleuze goederen en/of diensten te kopen of te verkopen of om oplichtingspraktijken te promoten;
   Het vergaren of gebruiken van informatie en/of persoonlijke gegevens zonder toestemming van de eigenaar van de informatie;
   Het verzamelen of gebruiken van e-mailadressen, beeldschermnamen, E-id kaarten, betaal- en/of kredietkaartgegevens of andere gebruiksidentificaties zonder toestemming van de geïdentificeerde persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot phishing, internet scamming, het stelen van paswoorden, spidering en harvesting;
   Het opzettelijk verspreiden van virussen of het introduceren van andersoortige vormen van malicieuze programma's in het netwerk of systeem die erop gericht zijn om schade toe te brengen (of hiertoe dreigen) aan de systemen, software of data van de Website en/of derden en/of die de Website en/of derden last bedreigen; Enig materiaal te versturen, verspreiden of weer te geven (via een upload, of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handels- en/of bedrijfsgeheimen of andere (intellectuele) eigendomsrechten van een derde partij;
   Het misbruiken van de Website of de door Noblito aangeboden diensten om toegang te krijgen, of pogen toegang te krijgen tot de accounts van derden; Inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen. De Gebruiker verbindt zich er onder andere toe om niet opzettelijk programma’s te ontwikkelen of te gebruiken die andere gebruikers hinderen of die een computer, computersysteem of netwerk beschadigen en/of daarin infiltreren of die de softwarecomponenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen;
   Infiltreren, toegang verkrijgen of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen van Noblito of een andere partij, ongeacht of deze toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens.
  7. Noblito monitort de activiteiten van de Gebruiker niet noch controleert zij inhoudelijk het materiaal dat door de Gebruiker(s) op de Website wordt geplaatst. Bijgevolg is Noblito onder geen enkel beding verantwoordelijk voor het materiaal dat door Gebruiker(s) op de Website worden geplaatst. Wanneer Noblito zou vaststellen of redelijkerwijze een vermoeden heeft dat een Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden, dan kan Noblito zonder voorafgaande waarschuwing het materiaal van deze Gebruiker verwijderen en/of de toegang tot de Website ontzeggen.
  8. III. BEVEILIGING

  9. De Gebruiker is steeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk misbruik van zijn account(s). De Gebruiker zal steeds de nodige stappen ondernemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden toegang krijgen tot zijn/haar account(s). De Gebruiker zal zich er tevens van onthouden om zichzelf toegang te verschaffen tot de accounts van andere Gebruikers en die tevens toegang hebben tot de Website en/of de diensten van Noblito.
  10. De Gebruiker zal erover waken:
   Om het wachtwoord dat toegang geeft tot zijn/haar account(s) geheim te houden;
   Om voldoende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik van derden van de account(s) te voorkomen;
   Dat het wachtwoord en de toegang tot de account(s) niet wordt gedeeld met anderen (ook niet tussen de Gebruikers onderling);
  11. Het is daarnaast verboden om:
   De gebruikersidentificatie of beveiliging van de Website, netwerk of account te omzeilen. Dit omvat ondermeer het zichzelf verschaffen van toegang tot data waarvoor de Gebruiker(s) geen toestemming heeft/hebben of die niet voor hem/haar bedoeld is;
   In te loggen of gebruik te maken van een server of account waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft gekregen om in te loggen;
   Gebruik te maken van tools die ontworpen zijn om securitymaatregelen te omzeilen of te doorbreken;
   Denial of Service (DoS)-aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen uit te voeren of te lanceren.
  12. De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat de omzeiling of doorbreking (of een poging tot) van de beveiliging van systemen of netwerken strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd. Noblito zal haar volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten en andere belanghebbenden die dergelijke zaken onderzoeken.
  13. Bij inbreuk op enig recht van Noblito of derden (waaronder de partners van Noblito en andere Gebruiker(s)) via het gebruik van deze Website of onderdelen daaarvan, zal de Gebruiker Noblito en alle derden schadeloos te stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.
 3. EXTERNE WEBPAGINA'S
  1. De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten of daarnaar op een andere manier verwijzen. Noblito heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Noblito houdt op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan.
 4. GEGEVENSBESCHERMING
  1. Noblito besteedt de grootste zorg aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die Gebruiker(s) aan haar meedelen. De privacyregeling is te vinden op de Website.
 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Elke gebruiker aanvaardt en erkent dat de website foto's, video's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en ander materiaal kan bevatten die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Noblito of van derden. Als Gebruiker van de Website verkrijgt men een niet-exclusief recht om de Website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat men de website mag bekijken, dat men van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de Diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag gebruiken.
 6. VERANTWOORDELIJKHEID
  1. Noblito gebruikt de gepaste deskundigheid en zorg bij het verlenen van haar diensten en het verlenen van toegang tot de Website doch kan niet garanderen dat de Website altijd zonder verstoring, vertraging of problemen functioneert. Mits Noblito met de gepaste deskundigheid en zorg heeft gehandeld, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor: verlies dat niet is veroorzaakt door een handeling wegens Noblito; verlies dat redelijkerwijs niet kan worden voorzien bij het aangaan van deze Gebruiksvoorwaarden; aanstootgevende, ongeschikte, obscene, illegale of anderszins onwenselijke inhoud die door derden wordt geplaatst op de Website; en gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controle van Noblito vallen en/of overmacht zijn.

   Het voorgaande sluit de aansprakelijkheid van Noblito niet uit of beperkt deze niet in geval van overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze vertegenwoordiging als gevolg van nalatigheid van Noblito. Het is ook geen uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Noblito voor andere zaken indien dat wettelijk gezien niet is toegestaan.
 7. ALGEMEEN
  1. Noblito kan de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken aanpassen. De meest recente versie zal steeds te vinden zijn op de Website.
  2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. Noblito zal alles in het werk stellen om de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
  3. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat in geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige gebruiksvoorwaarden, de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, exclusief bevoegd zijn.