1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Noblito VZW, gevestigd te Kontich 2550, Veldkant 33A en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0680.968.110.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen Noblito VZW persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in België en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten.2. Cookies

Bij het bezoek aan onze website noblito.be wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies.

Voor het afgeschermde gedeelte van de website betreffen het sessie cookies en security cookies (beide soorten zijn zogenaamde functionele cookies), die noodzakelijk zijn om onze dienst goed en veilig te laten werken.

Verder gebruiken wij op het openbare gedeelte van onze website enkele cookies voor websitestatistieken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics waarmee cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Wij hebben Google Analytics zodanig privacyvriendelijk ingesteld dat geen voorafgaande toestemming van de bezoeker nodig hebben. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst. Lees meer over de privacy policy van Google op haar website (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang de voornoemde handelingen te verrichten. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig van de bezoeker.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.3. Nieuwsbrief

Wanneer u een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan verwerken wij daarvoor enkel uw naam en e-mailadres. Met onze nieuwbriefprovider is een passende verwerkersovereenkomst getekend.

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van de nieuwsbrief is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te brengen van nieuws rondom onze dienstverlening. Het is altijd mogelijk voor ontvangers om zich gemakkelijk uit te schrijven van de nieuwsbrief.4. Gebruik van onze dienst

Van gebruikers van ons platform, verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • interesses
 • relatie tot andere gebruikers
 • gegevens die door een gebruiker worden gedeeld zoals foto's en teksten
 • functionele instellingen met betrekking tot de Noblito applicatie

In beginsel is het delen van medische of gezondheidsgegevens niet toegestaan via onze dienst.

Van zorginstellingen of organisaties gebruiken wij ook gegevens om met medewerkers daarvan contact te hebben bij de uitvoering van onze dienst, zoals:

 • naam
 • functie
 • e-mailadres
 • relatie tot andere gebruiker
 • functionele instellingen met betrekking tot de Noblito applicatie
 • gegevens die door een gebruiker worden gedeeld zoals foto's en teksten

Verder komen wij met alle gebruikers uitdrukkelijk overeen dat zij zelf ook zorgvuldig handelen en passende beveiligingsmaatregelen nemen, zowel technisch als organisatorisch, om onnodige of bovenmatige verwerking van (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens tegen te gaan en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

De persoonsgegevens van gebruikers worden zo snel mogelijk verwijderd nadat de dienst door de verwerkingsverantwoordelijke zorginstelling wordt beëindigd of te allen tijde door de gebruiker zelf of door diegene die voor de gebruiker diens pagina beheert. Dit komt neer op 30 dagen na beëindiging, omdat wij ook een back-upsysteem gebruiken waarin persoonsgegevens nog kunnen voorkomen na beëindiging van de dienst.

Verwerkingsverantwoordelijken en gebruikers worden bovendien zelf in staat gesteld (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen via onze dienst. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de rechten van betrokkenen op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn.

De wettelijke grondslag voor bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokken gebruiken dan wel ons gerechtvaardigde belang de voornoemde handelingen te verrichten, wanneer de gebruiker is toegevoegd door de verwerkingsverantwoordelijke zorginstelling.5. Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Persoonsgegevens worden na afloop van de bewaartermijn vernietigd.6. Datalekken

Noblito vzw streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) van de geregistreerde persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de privacy commissie hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.7. Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht, voor de gegevens waarvan wij verantwoordelijk zijn voor de betreffende verwerking, om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van De Groep onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, u geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.8. Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.9. Nadere informatie

Voor nadere vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Noblito vzw, Veldkant 33A, Kontich 2550 met vermelding ‘Privacy’, of per e-mail naar info@noblito.be.